Νέα

21/12/2015
 

Ανάκληση της Υπουργικής απόφασης

announcement

H Ελληνική Ομοσπονδία Μπόουλινγκ μετά την παράταση της Υπουργικής απόφασης, με την οποία είχε ανακληθεί η Ειδική Αθλητική Αναγνώριση μας, θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά τους συλλόγους που μας στήριξαν όλο αυτό το διάστημα.

Ακολουθεί η Υπουργική απόφαση:

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37
15180 Μαρούσι
Πληροφορίες: 213 131 6000

ΘΕΜΑ: Ανάκληση της αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΑ/ΤΑΦ/340977/2676/1390/490/31-12-2014
απόφασης και τροποποίηση της αριθμ. Γ/6976/29.3.1990 απόφασης
ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις :
α) Του άρθρου 52 «Σύσταση Γενικών Γραμματειών» του κώδικα νομοθεσίας για την
κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/05
(ΦΕΚ 98/Α’).
β) Του Ν. 3861/09-07-2010 (ΦΕΚ 112 Α’) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
γ) Του Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α’ ) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της
Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
δ) Του Π.Δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α’) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
ε) Του Π.Δ.104/2014 (ΦΕΚ 171/ Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού»,
όπως ισχύει.
στ) Του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α΄) «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και
άλλες διατάξεις », όπως ισχύει.
2. Την αριθμ. 1509/Υ1/25-2-2015 (ΦΕΚ 2974/ Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Πολιτισμού , Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων Χαράλαμπο – Σταύρο Κοντονή».
3. Την αριθ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/155194/7738/2212/10-06-2015 (ΦΕΚ 1118/Β΄)
απόφαση «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής “Με εντολή Υφυπουργού” στο Γενικό
Γραμματέα Αθλητισμού, τον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Υποστήριξης Αθλητισμού,
στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων της Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων».
4. Την υπ’ αριθμ. Γ/6976/29.3.1990 απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού με την
οποία αναγνωρίσθηκε ως αθλητική ομοσπονδία η Ελληνική Ομοσπονδία Μπόουλινγκ.
Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ∆ΥΑ/∆ΑΑ/ΤΑΦ/202963/11118/5485/920
Ηµ/νία: 21/07/2015
Σελίδα 2 από 3
5. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΑ/ΤΑΦ/340977/2676/1390/490/31.12.2014 απόφαση του
Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού με την οποία ανακλήθηκε η ειδική αθλητική
αναγνώριση της ομοσπονδίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ».
6. Την αριθμ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΡ.ΥΦΥΠ.65728/420/13.3.2015 αίτηση θεραπείας που υπέβαλλε η
Ομοσπονδία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ».
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
α) Την ανάκληση της αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΑ/ΤΑΦ/340977/2676/1390/490/31-12-2014
απόφασης, με την οποία ανακλήθηκε η ειδική αθλητική αναγνώριση της ομοσπονδίας με την
επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ» και υπάχθηκε το άθλημα του
μπόουλινγκ στην ομοσπονδία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ». Η
ανάκληση γίνεται λόγω εξαιρετικών και επειγουσών αναγκών που αφορούν την καλλιέργεια και
ανάπτυξη του αθλήματος του μπόουλινγκ.
β) Την τροποποίηση της αριθμ. Γ/6976/29.3.1990 απόφασης της Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού, με την οποία αναγνωρίσθηκε ως αθλητική ομοσπονδία η Ελληνική Ομοσπονδία
Μπόουλινγκ, κατά το μέρος που αφορά την ισχύ της, η οποία με την παρούσα απόφαση
ορίζεται ότι λήγει στις 15 Νοεμβρίου 2015.
Μέχρι την παρέλευση της ως άνω ημερομηνίας, σωματεία που τυχόν έχουν εγγραφεί στην
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ θεωρούνται αυτοδίκαια μέλη της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ, στην οποία τα εν λόγω σωματεία εγγράφονται με απλή αίτησή
τους, διαβιβάζονται δε άμεσα οι σχετικοί φάκελοι.
Με Ε. Υφ.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΙΟΥΛΙΟΣ ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ

Κοινοποίηση
1. Ελληνική Ομοσπονδία Μπόουλινγκ
Ηρακλείτου 54 & Ιερού Λόχου 1-7
Πάτημα Χαλανδρίου 152 38
2. Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία
Λ. Κηφισίας 37 ΟΑΚΑ κτίριο ΕΚΑΕ (πρώην ξενώνες)
έναντι Πυροσβεστικού Σταθμού 15123 Μαρούσι .
3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Λεωφ. Δημητρίου Βικέλα 52
15233 Χαλάνδρι Αττικής
4. ΕΦΙΠ
Λεωφ. Δημητρίου Βικέλα 52
15233 Χαλάνδρι Αττικής
5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Τμήμα Προστασίας Οικονομίας
Λ. Αλεξάνδρας 173, 115 22 Αθήνα
6. ΣΔΟΕ
Πειραιώς 207 & Αλκίφρονος 92, 11853 Αθήνα
7. Περιφέρεια Αττικής
Σελίδα 3 από 3
Δ/νση Αθλητισμού και Πολιτισμού
Σταδίου 60 10564 Αθήνα
8. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Κατεχάκη 56 11525 Αθήνα
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
1. Γραφείο Υφυπουργού
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέως Αθλητισμού
3. Γενική Διευθύντρια Αθλητισμού
4. Διευθυντή Αγωνιστικού Αθλητισμού
5. Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
6. Τμήμα Μοντέρνων και Τεχνικών Αθλημάτων
7. Τμήμα Πληροφορικής Τομέα Αθλητισμού (για ενέργεια )
8. Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέα Αθλητισμού