ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   9‐12‐2004

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 4 παρ.α  του καταστατικού της ΕΟΜ (Οι ετήσιες συνδρομές των  Σωματείων  ‐  Μελών,  οι  οποίες  καθορίζονται  ετησίως  με  απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΜ. Αναπροσαρμογή επιτρέπεται μόνο μία φορά ετησίως και ισχύει για την επόμενη περίοδο 1η Οκτωβρίου έως 30 Σεπτεμβρίου.
Τα Σωματεία – Μέλη, υποχρεούνται να καταβάλουν  τις συνδρομές τους σε τριμηνιαίες δόσεις εντός 15θημέρου από την ενημέρωσή τους με επιστολή ή fax,  από τις οικονομικές υπηρεσίες της ΕΟΜ.) το ΔΣ της ΕΟΜ αποφάσισε τα κάτωθι :  Η ετήσια συνδρομή των  συλλόγων-μελών της ΕΟΜ ορίζεται σε 10 ευρώ ετησίως για κάθε αθλητικό  δελτίο  της  δύναμης  του  κάθε  συλλόγου.  Από  την  καταμέτρηση  εξαιρούνται  τα δελτία αθλητών και αθλητριών που ανήκουν στην κατηγορία Juniors.
Σύλλογοι με λιγότερα από  20  αθλητικά  δελτία  θα  πληρώνουν  ετήσια  συνδρομή  200  ευρώ.  Οι  συνδρομές θα υπολογίζονται σε τριμηνιαία βάση και ο αριθμός δελτίων που θα υπολογίζεται θα είναι ο αριθμός δελτίων της δύναμης του κάθε συλλόγου στην τελευταία μέρα του 2ου μήνα της τριμηνίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ    9-6-2010

Η ετήσια συνδρομή των συλλόγων – μελών της ΕΟΜ ορίζεται σε 30 ευρώ ετησίως για κάθε αθλητικό  δελτίο  της  δύναμης  του  κάθε  συλλόγου.  Από  την  καταμέτρηση  εξαιρούντατα δελτία αθλητών και αθλητριών που ανήκουν στην κατηγορία Juniors. Σύλλογοι με λιγότερα από 20 αθλητικά δελτία θα πληρώνουν ετήσια συνδρομή 600 ευρώ.
Οι  συνδρομές θα υπολογίζονται σε τριμηνιαία βάση και ο αριθμός δελτίων που θα υπολογίζεται θα είναι ο αριθμός δελτίων της δύναμης του κάθε συλλόγου στην τελευταία μέρα του 2ου μήνα της τριμηνίας.

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΓΩΝΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ     9-12-2004

Τα οδοιπορικά των οργάνων διαιτησίας και της γραμματείας σε ατομικά πρωταθλήματα της ΕΟΜ ορίζονται σε 30 ευρώ για κάθε γκρουπ προκριματικών και 40 ευρώ για τα τελικά, ενώ για τους παρατηρητές είναι 20 ευρώ για τα προκριματικά και 30 ευρώ για τα τελικά. Τα οδοιπορικά των οργάνων διαιτησίας και της γραμματείας σε ομαδικά της ΕΟΜ ορίζονται σε 50 ευρώ, ενώ για τους παρατηρητές είναι 25.

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ‐ ΠΑΡΑΒΟΛΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 13‐7‐2005

Το παράβολο αγώνων ή τουρνουά που διοργανώνουν σωματεία ή άλλοι φορείς και που είναι υπό την έγκριση της ΕΟΜ ορίζεται ως εξής :
Α) Για αγώνες στους οποίους υπάρχει χρηματικό έπαθλο, ποσό ίσο με το 4% (τέσσερα επί τοις εκατό) του συνολικού επάθλου, ασχέτως αν από τους συμμετέχοντες εισπράτεται παράβολο συμμετοχής ή όχι.
Β) Για αγώνες χωρις χρηματικά έπαθλα ποσό 500 ευρώ εφόσον οι συμμετέχοντες καταβάλουν παράβολο συμμετοχής στον διοργανωτή, ενώ σε περίπτωση δωρεάν συμμετοχής δεν θα εισπράτεται παράβολο από την ΕΟΜ.
Γ) Για αγώνες στους οποίους υπάρχει μη χρηματικό έπαθλο αλλά αθλοθετούνται εμπράγματα (σε είδος) ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας, το ΔΣ της ΕΟΜ θα αποφασίζει ανάλογα με την εκτίμηση του ύψους των εμπραγμάτων.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 10‐1‐2007

Δ) Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης του τουρνουά ή του αγώνα από αίτια για τα οποία δεν είναι υπεύθυνη η ΕΟΜ ή δεν σχετίζονται με ανωτέρα βία, το παράβολο δεν επιστρέφεται στον διοργανωτή.

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 19‐9‐2007

Η ΕΟΜ ανακοινώνει στην αρχή της αγωνιστικής περιόδου τις ημερομηνίες ανάρτησης των προκηρύξεων στο site της. Δηλώσεις μπορούν να δοθούν όπως ορίζει κάθε φορά η προκήρυξη. Σε κάθε προκήρυξη θα υπάρχει καταληκτική ημερομηνία ακύρωσης της συμμετοχής. Πέραν της ημερομηνίας αυτής κάθε ακύρωση θα θεωρείται αδικαιολόγητη και θα πρέπει ο αθλητής/τρια να αποδείξει εγγράφως εντός 10 ημερών τον λόγο ακύρωσης. Αθλητές που δεν παρουσιάζονται στον αγώνα και δεν έχουν ειδοποιήσει τον παρατηρητή ή την ΕΟΜ και δεν προσκομίσουν το ανωτέρω δικαιολογητικό έγγραφο οφείλουν να καταβάλουν το παράβολο του αγώνα ( προστιμο ) μέσω του συλλόγου τους. Αθλητές που ακυρώνουν αδικαιολόγητα εκπρόθεσμα για 2η φορά δεν έχουν το δικαίωμα της κράτησης θέσης μέσω του συστήματος για το υπόλοιπο της αγωνιστικής περιόδου, θα αγωνίζονται δε μόνο εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις την ημέρα του αγώνα.

ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 4‐1‐2006

Στα αρχεία της ΕΟΜ – αποτελέσματα,μητρώα αθλητών,ταυτότητες αθλητών κλπ – τα ονόματα των αθλητών θα αναγράφονται με τον τρόπο και στην γλώσσα που αναγράφονται στα δικαιολογητικά έγγραφα που καταθέτουν κατά την εγγραφή τους, δηλαδή πιστοποιητικά εγγραφής σε δήμους,αντίγραφα ταυτοτήτων,δελτία ταυτοτήτων ομογενών,αντίγραφα διαβατηρίων κλπ.

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1‐2‐2006

Σε κάθε διοργάνωση της ΕΟΜ θα υπογράφεται μεταξύ της ΕΟΜ και της αίθουσας διεξαγωγής το παρακάτω συμφωνητικό. Σε περίπτωση άρνησης της αίθουσας για την παρακάτω συμφωνία ο αγώνας θα αλλάζει έδρα διεξαγωγής.
Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι :
Α) Ελληνική Ομοσπονδία Μπόουλινγκ (ΕΟΜ), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρό της και τον Γενικό Γραμματέα , και
Β) (ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ‐ ΑΙΘΟΥΣΑΣ) , όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον (ΟΝΟΜΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ) και που εφεξής στο παρόν θα αποκαλείται «Αθλητική αίθουσα»,
Συμφώνησαν και συνυπέγραψαν τα παρακάτω:
1 Η ΕΟΜ διοργανώνει αθλητικό αγώνα με την επωνυμία (ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΓΩΝΑ) σύμφωνα με την παρακάτω προκήρυξη

(ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ)

2 Τα δύο μέρη συμφωνούν να διεξαχθεί ο αγώνας στην αθλητική αίθουσα του 2ου των συμβαλλομένων, σύμφωνα με τις ημερομηνίες και τις ώρες της παραπάνω προκήρυξης.
3 Το τίμημα του αγώνα (οιονεί μίσθωμα) ορίζεται σε 1,84 ευρώ ανά παιχνίδι (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), με παραστατικό που εκδίδει η αθλητική αίθουσα και που εξοφλείται από την ΕΟΜ μετρητοίς μετά το πέρας των αγώνων.
4 Η αθλητική αίθουσα θα πρέπει να παρέχει στην ΕΟΜ διαδρόμους και μηχανήματα κορινών και τήρησης του σκορ σε αριστη αθλητική κατάσταση τουλάχιστον ½ ώρα πριν από την καθορισμένη έναρξη του αγώνα.
5 Η αθλητική αίθουσα θα πρέπει να παρέχει στην ΕΟΜ το σχεδιάγραμμα του λαδώματος και τις άλλες τεχνικές προδιαγραφές (είδος κορινών, τύπος μηχανών κλπ) τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την έναρξη του αγώνα, αυτά δε να παραμένουν σταθερά καθ΄ όλη τη διάρκεια του αγώνα.
6 Κατά τη διάρκεια του αγώνα η μουσική επένδυση της αθλητικής αίθουσας ανήκει στην δικαιοδοσία της ΕΟΜ, και δεν επιτρέπεται η λειτουργία οποιασδήποτε συσκευής εντός της αθλητικής αίθουσας ή του περιβάλλοντα χώρου που προκαλεί ήχους ή θορύβους που ενοχλούν τους αθλητές.
7 Κατά την διάρκεια του αγώνα θα πρέπει η αθλητική αιθουσα να συνδράμει την ΕΟΜ στην απαγόρευση του καπνίσματος και την πώληση οινοπνευματωδών ποτών στους αθλητές.
8 Κατά την διάρκεια του αγώνα θα πρέπει η αθλητική αίθουσα να παρέχει στην ΕΟΜ την χρήση της μικροφωνικής εγκατάστασης καθώς και χώρο προβολής των αποτελεσμάτων ευκρινώς ορατό από τους αθλητές και τους θεατές.
9 Κατά τη διάρκεια του αγώνα η ΕΟΜ έχει το αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλευσης των πάσης φύσεως διαφημιστικών χώρων της αθλητικής αίθουσας, καθώς και της προώθησης με οποιοδήποτε μέσο (οπτικό,ακουστικό κλπ) διαφημιστικών φυλλαδίων,δώρων,προιόντων κλπ. Ως εκ τούτου διαφημήσεις που υπάρχουν μέσα στην αθλητική αίθουσα ή που πρόκειται να αναρτηθούν ή να προβληθούν με οποιονδήποτε τρόπο κατά την διάρκεια του αγώνα από την αθλητική αίθουσα ή άλλο συμβαλλόμενο ή μη με αυτή φορέα,επιχείρηση κλπ θα πρέπει να έχουν την έγκριση της ΕΟΜ. Αντίστοιχα διαφημήσεις που πρόκειται να αναρτηθούν ή να προβληθούν από την ΕΟΜ στην αθλητική αίθουσα θα πρέπει να έχουν την έγκριση της αθλητικής αίθουσας.
10 Ως διαφημιστικός χώρος θεωρείται κάθε χώρος της αθλητικής αίθουσας που είναι ορατός από τους αθλητές και τους θεατές που παρακολουθούν τον αγώνα.
11 Ως διάρκεια αγώνα ορίζεται ο χρόνος 1 ώρα πριν από την καθορισμένη έναρξη του 1ου γκρούπ κάθε ημέρας των αγώνων έως την αποχώρηση των αθλητών του τελευταίου γκρουπ ή σε κάθε περίπτωση ½ ώρα από την λήξη του τελευταίου γκρουπ της ημέρας ή των απονομών.
12 Σε περίπτωση μη τήρησης της παρούσας από την αθλητική αίθουσα, η ΕΟΜ διατηρεί το δικαίωμα της μή καταβολής του τιμήματος, ενέχοντος θέσης ποινικής ρήτρας. Ανεξαρτήτως δε από αυτή, η αθλητική αίθουσα αποκλείεται μέχρι απόφασης του ΔΣ της ΕΟΜ από κάθε αθλητική διοργάνωση της ΕΟΜ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 10‐1‐2007

Στην παράγραφο 3 το μίσθωμα αλλάζει από 1,84 σε 2,04.

ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 4‐4‐2006

Το παράβολο για επανέκδοση ταυτότητας αθλητή σε περίπτωση που αυτή χαθεί όχι με υπαιτιότητα της ΕΟΜ ορίζεται σε 10 ευρώ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 4‐4‐2006

Δημιουργείται γραφείο της ΕΟΜ στη Βόρεια Ελλάδα
Προϊστάμενος του γραφείου ορίζεται ο αναπληρωτής σύμβουλος της ΕΟΜ κ Κωστής Ζευγαρίδης ενώ μέλη οι κκ Κουκουβέτσιος Δημήτρης και Τσιφλόγλου Αρης.
Το εύρος της γεωγραφικής κάλυψης περιλαμβάνει τις περιφέρειες Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας και Ηπείρου.
Ως έδρα ορίζεται (προσωρινά) το γραφείο του συλλόγου Μ.Αλέξανδρος στην Θεσσαλονίκη.
Ως αντικείμενα ενασχόλησης‐ αρμοδιότητες ορίζονται τα εξής :
Α) Ελεγχος πιστότητας διοικητικής λειτουργίας συλλόγων Βόρειας Ελλάδας.
Β) Διαχείρηση υποδομής σε θέματα διεξαγωγής διοργανώσεων ΕΟΜ και τρίτων.
Γ) Διοργάνωση αυτοδιοικούμενων περιφερειακών πρωταθλημάτων.
Δ) Διαχείρηση υλικού ΕΟΜ Ε) Διενέργεια διοικητικών εξετάσεων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 10‐1‐2007

Ο κ Χατζηαθανασίου Γιώργος αντικαθιστά τον παραιτηθέντα κ Κουκουβέτσιο Δημήτρη.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 9‐6‐2010

Ο κ Χατζηαθανασίου Γιώργος αντικαθιστά ως επικεφαλής τον παραιτηθέντα κ Ζευγαρίδη Κωνσταντίνο.

ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ ΑΠΟ ΑΓΩΝΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 19‐9‐2007

Τουρνουά,αγώνες ή και πρωταθλήματα που διοργανώνονται από τρίτους, λαμβάνουν την σχετική έγκριση του ΔΣ της ΕΟΜ και συμπεριλαμβάνονται στο επίσημο καλεντάρι της ΕΟΜ θα προσμετρώνται στην ετήσια επίδοση των αθλητών. Οι κορίνες και τα παιχνίδια των αγώνων αυτών δεν θα λαμβάνονται υπόψη για την εθνική ομάδα ή την πρόκριση στα τελικά των κατηγοριών του ατομικού πρωταθλήματος, αλλά θα κρατώνται σε ξεχωριστό αρχείο και θα προστίθενται στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου για την δημιουργία του επίσημου μέσου όρου του αθλητή/τριας.